خدماتی و راننده سید محمد حوروی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
05632732000
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی طبقه دوم
خدماتی، انباردار امین رضوانی نسب
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-16
05632732000
حوزه ریاست
دبیرخانه و مسئول امور فرهنگی و دانشجویی زهرا نبی زاده خیر آباد
تصویر
05632732001-05632732002 05632732001-16
.nabizadehkh1391[at]gmail.com 05632732000
دبیرخانه حوزه ریاست
مسئول حراست و فوق برنامه سید محمد شهرآشوب
تصویر
05632733080 05632732001-28
ferdows.herasat[AT]birjand.ac.ir 05632732000
حراست طبقه اول
کارشناس آموزش منصوره عتیقی
تصویر
05632732001-05632732002 05632372003-18
05632732000
طبقه سوم - اتاق آموزش دانشکده فنی و مهندسی فردوس
آموزش و کارپرداز زینب عربی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632722002-18
05632732000
اتاق آموزش طبقه سوم -
کارشناس گروه برق، مسئول کتابخانه و آزمایشگاه‌ها مهدی محب‌راد
تصویر
05632732001 18
mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com 05632732000
کتابخانه طبقه سوم
خدماتی، مسئول سلف کاظم عتیقی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-31
05632732000
اتاق رایانه طبقه دوم - سایت عمومی رایانه
خدماتی، مسئول تربیت بدنی مجید یزدان‌پناه
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-11
05632732000
1 حوزه ریاست