خدماتی و راننده سید محمد حوروی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
خدماتی، مسئول خرید و انباردار امین رضوانی نسب
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
مسئول حراست و فوق برنامه سید محمد شهرآشوب
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
ferdows.herasat[AT]birjand.ac.ir
حراست
خدماتی، مسئول سلف کاظم عتیقی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
اتاق رایانه
کارشناس آموزش عتیقی
دبیرخانه و مسئول دفتر ریاست زینب عربی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
حوزه ریاست
کارشناس گروه برق، مسئول آموزش و آزمایشگاه‌ها مهدی محب‌راد
تصویر
05632732001 18
mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com
آموزش آموزش
خدماتی، مسئول تربیت بدنی مجید یزدان‌پناه
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲
حوزه ریاست