خدماتی و راننده، تنظیم اسناد سید محمد حوروی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 0563272-11
05632732000
حوزه ریاست طبقه دوم-حوزه ریاست
خدماتی امین رضوانی نسب
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-16
05632732000
حوزه ریاست
مسئول کتابخانه و مسئول امور فرهنگی و دانشجویی، مسئول روابط عمومی زهرا نبی زاده خیر آباد
تصویر
05632732001-05632732002 05632732001-17
.nabizadehkh1391[at]gmail.com 05632732000
کتابخانه طبقه دوم
مسئول حراست و فوق برنامه سید محمد شهرآشوب
تصویر
05632733080 05632732001-28
ferdows.herasat[AT]birjand.ac.ir 05632732000
حراست طبقه هم کف
کارشناس آموزش منصوره عتیقی
تصویر
05632732001-05632732002 05632372003-18
05632732000
طبقه سوم - اتاق آموزش دانشکده فنی و مهندسی فردوس
مسئول دفتر ریاست و کارپرداز زینب عربی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632722002-16
05632732000
دبیرخانه طبقه دوم-حوزه ریاست
کارشناس گروه برق، مسئول فناوری و آزمایشگاه‌ها مهدی محب‌راد
تصویر
05632732001 31
mahdi_mohebrad[AT]yahoo{dot}com 05632732000
سایت عمومی رایانه طبقه اول- اتاق سرور
خدماتی، مسئول سلف، انباردار کاظم عتیقی
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-18
05632732000
آموزش طبقه دوم - اتاق آموزش
خدماتی، مسئول تربیت بدنی مجید یزدان‌پناه
تصویر
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ - ۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۲ 05632732001-11
05632732000
1 حوزه ریاست