گروه برق

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
برق ۳ ۱ ۴