حضور اقای دکترامیرحسنخانی در دفتر کار ریاست دانشگاه فنی و مهندسی  فردوس جناب اقای دکتر عبادیان با حضور اعضای هیئت علمی  در این جلسه رییس محترم  دانشگاه مشکلات موجود را مطرح وجناب اقای دکتر امیرحسنخانی در همان جلسه طی تماس تلفنی با بعضی از دستگاههای اجرایی قرار شد زمینه حل مشکلات را فراهم و مقرر گردید نامه های کارشناسی شده توسط دفتر نماینده با هماهنگی معاونت محترم اداری مالی دانشگاه  تهیه و تنظیم و پس از امضای جناب اقای دکتر توسط رییس و یا معاون مربوطه پیگیری لازم  بعمل آورند و چنانچه در مسیر با مشکل مواجه شدند جناب اقای دکتر موضوع را پیگیری خواهند فرمود.