انتخابات شورای صنفی و انجمن های علمی دانشکده در مورخه 14/9/95 ار ساعت 8 صبح الی 16 برگزار گردید که در آن دبیران انجمن های علمی و اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی انتخاب گردیدند.