جلسه شورای اسلامی شهرستان در تاریخ 14/9/95 ساعت 10 صبح با حضور مسئول دفتر نماینده محترم مردم فردوس،طبس،سرایان و بشرویه ، اعضای شورای اسلامی شهرستان ،شهردار محترم فردوس و مسئولین دانشکده در محل اتاق ریاست دانشکده فنی و مهندسی فردوس در خصوص بررسی مسائل و مشکلات دانشکده برگزار گردید.