در تاریخ 19/9/95 به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و در آستانه 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه ،دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در نماز جمعه این هفته حضور یافتند.