مسابقات ورزشی دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی در طی هفته وحدت برگزار شد .مسئولین شهرستانی در اختتامیه این مسابقات حضور یافتند.