مراسم دهه فاطمیه در تاریخ 28/11/95 به همت هیدت انصار المهدی دانشکده فنی و مهندسی فردوس با حضور دانشجویان خواهر و برادر برگزار گردید.