نماز جمعه این هفته فردوس با حضور دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس شکوهی دیگر یافت. دانشجویان دانشکده بعد از قرائت دعای ندبه در نمازخانه های خوابگاههای پردیس و فرهنگ در نماز جمعه این هفته فردوس حضور یافتند.