در تاریخ 3/12/95 جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر فردوس و ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عبادیان و معاونت اداری و مالی دانشکده آقای مهندس  زال حسینی پیرامون بررسی و راهکار های مشکلات دانشجویان برگزار گردید.