محفل شعر  انجمن ادبی چکامه دانشکده فنی و مهندسی فردوس با محوریت نقش ادبیات در دوره های مختلف انتظار در محل موزه مردم شناسی فردوس در تاریخ 11/12/95  برگزار شد . در این جلسه شاعرانی از دانشکده های پیرا پزشکی و آزاد اسلامی فردوس نیز حضور داشتند که به قرائت شعر  و نقد و بررسی اشعار  پرداختند.