دانشجویان این دانشکده نیز همز مان با برگزاری اردوهای سراسری دانشجویی بازدید از مناطف جنکی،راهیان نور ، در تاریخ 17/12/95 خواهران دانشجو اعزام گردیدندو درتاریخ 21/12/95 ویژه برادران برگزار خواهدشد.