در تاریخ های 24/1/96 و 25/1/96 اردوی دو روزه به شمهد مقدس با حضور 130 نفر از دانشجویان دانشکده فنیو مهندسی فردوس برگزار شد . در این اردو علاوه بر بازدید از مناطق مختلف این دانشجویان به پابوسی امام عارفان و عاشقان امامرضا(ع) شتافتند ودر روز دو اردو نیز از منطقه ییلاقی اخلمد استفاده کافی و وافی را بردند.