دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس  همچون سنوات گذشته افتخار شرکت در برنامه معنووی اعتکاف 1396 را کسب نمودند. در این برنامه که از تاریخ 22/1/96 لغایت 24/1/96 با حضور 36 نفر از دانشجویان  برگزار شد.