در تاریخ 29/1/96 تعداد 319 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در برنامه نمایش فیلم در محل سینما قدس شهرستان فردوس شرکت نمودند.

این برنامه که از سری برنامه های فرهنگی  دانشکده جهت دانشجویان می باشد برای سومین بار برگزار شد.

این برنامه به همت امور فرهنگی دانشکده برگزار شده و در آینده نیز برنامه های مشابهی اجرا خواهد شد.