اردو دو روزه کویر نوردی دانشجویان دختر دانشکده فنی و مهندسی با اهداف آشنایی با کویر و محیط زیست منطقه فردوس در تاریخ4/2/96 با حضور55 نفر از دانشجویان برگزار گردید. همچنین با توجه به حضور شبانه دانشجویان در منطقه حفاظت شده مظفری (کویر پلوند ) آموزش ستاره شناسی و نجوم و امدا و نجات نیز برگزار گردید . در روز دوم این اردو نیز معاونت اداری و مالی دانشکده با دانشجویان همراه گردیدکه موجب مسرت دانشجویان گردید

 

 

 

 

 

 

.