مسایقه مقاومت استاتیک با حضور دانشجویان گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 12/2/96 در محل دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار گردید .

 در این مسابقه به 3 نفر برتر هدایایی به شرح ذیل اهدا گردید.

نفر اول :      400،000 تومان،

نفر دوم :   300،000 تومان

نفر سوم :   200،000 تومان