مسابقات سازه نجات تخم مرغ در تاریخ 15/2/96 در محل دانشکده فنی و مهندسی فردوس به همت انجمن علمی عمران این دانشکده برگزار گردید.

در این مسابقات 54 گروه (2 تا 4 نفره )سازه نجات تخم مرغ خود را به عرصه نمایش کشانده و به رقابت پرداختند.

 جوایز این مسابقه به شرح ذیل به گروههای برتر اهدا گردید.

گروه اول به سرپرستی آقای قبادی: 3،500،000 ريال

گروه دوم به سرپرستی آقای مشهدی زاده  : 2،500،000 ريال

گروه سوم به سرپرستی آقای عفتی : 1،500،000 ريال

داوران این مسابقه از اساتید و مدیر گروه عمران تشکیل می شدند.