جلسه ای با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عبادیان  و معاون اداری و مالی جناب آقای مهندس زال حسینی  و مسئولین شهرستان فرماندار محترم ، شهر دار محترم، شورای محترم شهر فردوس و مالک زمین مستثنیات سایت دانشکده فنی و مهندسی پیرامون واگذاری 4/2 هکتار زمین مزبور برگزار شد .

این جلسه در تریخ 17/2/96 در محل اتاق ریاست دانشکده برگزار گردید.

همچنین مالکین  محترم زمین قول مساعد دادند که به جهت توسعه آموزش عالی در شهرستان بخشی از زمین مزبور را به دانشکده اهدا خواهند نمود.