به مناسبت روز جوان  دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی  در تاریخ 17/2/96  در برنامه جنگ شادی که در محل سینما قدس شهرستان فردوس برگزار میشد شرکت نمودند.