در اردیبهشت ماه سال 1396 مسابقات مختلف ورزشی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس در دو سطح دانشکده و بین انشگاهی (شهری) برگزار گردید.

این مسابقات در دو قشر خواهر و برادر به شرح ذیل برگزار گردید.

مسابقات برگزار شده در قشر بانوان به شرح ذیل می باشد.

مسابقات دو و میدانی  در سطح دانشکده

مسابقات تنیس  در سطح دانشکده

مسابقات دارت  در سطح دانشکده

مسابقات والیبال  در سطح شهری

مسابقات برگزار شده در قشر آقایان به شرح ذیل می باشد.

مسابقات دو و میدانی در سطح دانشکده

مسابقات شطرنج  در سطح دانشکده

مسابقات تنیس در سطح دانشکده

مسابقات فوتسال  در سطح شهری

 

429828299 291418

430518500 102965

 

430527892 102885

429724485 261587

429710299 280448