جلسه پیرامون مسائل خوابگاهها با حضور مسئولین خوابگاههای غیر دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان فردوس و با حضور جناب آقای سالاری مدیر امور دانشجویی دانشگاه بیرجند و دبیر شورای نظارت و ارزیابی خوابگاههای استان خراسان جنوبی  برگزار شد.

این جلسه در تاریخ 7/6/96  ساعت 11 الی 13 در محل دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.

 در جلسه مزبور ،مسائل و مشکلات خوابگاه داران مطرح و نظرات تعیین خوابگاه هر دانشگاه بررسی گردید.