در تاریخ 28/9/96 برنامه بازدید از پست برق 132 کیلو ولت فردوس برای دانشجویان این رشته به همت بسیج دانشجویی شهید آوینی دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.

مسئولیت این دانشجویان را  آقای دکتر واحدی پور از اعضای هیات علمی گروه برق بر عهده داشتند.