جناب آقای دکتر اخگری ریاست محترم دانشکده و جناب آقای مهندس زال حسینی معاون محترم اداری و مالی دانشکده طی سفر  چند روزه به تهران که با هماهنگی جناب آقای دکتر امیر حسنخانی نماینده محترم مردم شریف فردوس ، طبس، سرایان و بشرویه انجام گرفت در خصوص مسائل مهم حوزه های اداری و آموزشی نتایج خوبی حاصل گردید.

از جمله دیدار و گفتگو با آقای مهندس مهاجری مدیر اداری بنیاد پانزده خرداد که در خصوص زمان کلنگ زنی خوابگاه خیر ساز دانشجویی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس بحث و گفتگو گردید. همچنین با معاونت محترم دفتر گسترش در جهت گشایش رشته های حذف شده نا پیوسته و همچنین پیگیری گشایش رشته های پیوسته برق ، کامپیوتر و عمران از دیگر برنامه های این سفر چند روزه بوده است.